Huishoudelijk reglement

RECREATIESPORT-VERENIGING VOOR EX- Hartpatiënten

ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN.

Het huishoudelijk reglement, vastgesteld op grond van artikel 26 van de statuten van deze vereniging, de dato 5 juli 2006, bepaalt ten aanzien van:

HET DOEL:

Artikel 1

De bestuursleden, de leden van de vereniging en – voor zover het in hun vermogen ligt – de begeleiders van de recreatieve sportactiviteiten werken mede aan het bereiken van het doel van de vereniging, zoals verwoord in artikel 2 van de statuten.

RECHTEN en VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.

Artikel 2

 1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
 2. De leden hebben het recht tot:
  1. Het bijwonen van de algemene vergaderingen.
  2. Het schriftelijk indienen bij de secretaris van voorstellen ter behandeling in de bestuurs- en algemene vergaderingen.
  3. Het geven van mondelinge toelichting op voorstellen als bedoeld onder b.
  4. Het deelnemen aan stemmingen tijdens de algemene vergaderingen.
  5. Het verkiesbaar zijn voor het lidmaatschap of commissies.
  6. Het deelnemen aan de sportactiviteiten.
  7. Het al dan niet tegen betaling deelnemen aan recreatieve activiteiten.

Artikel 3

De leden van de vereniging zijn verplicht tot:

 1. Het betalen van het door de algemene vergadering vastgestelde bedrag van het bij inschrijving als lid verschuldigde entreegeld.
 2. Het bij vooruitbetaling voldoen van het door de algemene vergadering vastgestelde bedrag van de contributie.
 3. Het bestuur kan op een daartoe (schriftelijk) en gemotiveerd ingediend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betalingsverplichting verlenen, eventueel rekening houdend met de Harteraad afdracht.
 4. Daarnaast kan het bestuur besluiten om in bijzondere gevallen een gedeelte van de reeds betaalde contributie terug te betalen.
 5. Het bij inschrijving afgeven van een ondertekende verklaring dat activiteiten voor eigen verantwoordelijkheid plaatshebben.
 6. Het volgen van de aanwijzingen door de sportspelleider tijdens het sport uur gegeven.
 7. Het invullen en actueel houden van de medicijnkaart inclusief 2e telefoonnummer voor  noodgevallen.
 8. Het kunnen beschikken over een mondelinge of schriftelijke artsengoedkeuring.

Artikel 3

De leden van de vereniging zijn verplicht tot:

 1. Het betalen van het door de algemene vergadering vastgestelde bedrag van het bij inschrijving als lid verschuldigde entreegeld.
 2. Het bij vooruitbetaling voldoen van het door de algemene vergadering vastgestelde bedrag van de contributie.
 3. Het bij inschrijving afgeven van een ondertekende verklaring dat activiteiten voor eigen verantwoordelijkheid plaatshebben.
 4. Het volgen van de aanwijzingen door de sportspelleider tijdens het sportuur gegeven.
 5. Het invullen en actueel houden van de medicijnkaart inclusief 2e telefoonnummer voor  noodgevallen.
 6. Het kunnen beschikken over een mondelinge of schriftelijke artsengoedkeuring.

DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 4

Voorstellen van het bestuur voor de algemene vergadering maken onderwerp uit van behandeling.

Artikel 5

Voorstellen van de leden voor de algemene vergadering maken ná die van het bestuur onderwerp uit van behandeling, mits deze schriftelijk en tenminste tien dagen vóór die vergadering bij het dagelijks bestuur zijn ingediend.

Artikel 6

De algemene vergaderingen kunnen door de begeleiders van de recreatieve sportactiviteiten worden bijgewoond.

Voor zover zij geen lid zijn van de vereniging hebben zij daarin een adviserende stem.

DE BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 7

Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur of twee bestuursleden het nodig achten, doch tenminste eenmaal per drie maanden.

Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur worden bijgewoond door de begeleiders van de recreatieve sportactiviteiten indien door het betreffende bestuur daarom wordt verzocht. Zij hebben dan een adviserende stem.

Artikel 9

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig acht, of een ander lid daarom verzoekt, doch tenminste eenmaal per drie maanden. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, met de voorbereiding van bestuurs- en algemene vergaderingen en met de uitvoering van de aldaar genomen besluiten.

DE LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 10

De voorzitter leidt de werkzaamheden van de vereniging en handhaaft de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 11

 1. De secretaris is belast met het tijdig convoceren van de vergaderingen en het houden van de notulen.

     In de notulen vermeldt hij wie ter vergadering aanwezig waren, welke besluiten zijn
genomen en met welke stemverhoudingen deze genomen werden.

 • De secretaris tekent met de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan en houdt daarvan kopie.
 • De secretaris is tevens belast met het opmaken van het jaarverslag van de vereniging, met de zorg voor het archief en met het overige administratieve werk, voor zover een en ander door het bestuur niet aan een ander is opgedragen.
 • De secretaris draagt verder zorg voor tijdige inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel  Rijnland van de namen van de bestuurders die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben en/of bij de statuten zijn toegekend, alsmede van elke wijziging daarin.
 • Hij neemt daarin in acht het bepaalde in artikel 29 van Boek II van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12

 1. De penningmeester is belast met het registreren van de aan de vereniging toebehorende sportmaterialen, het meubilair en de medische apparatuur.
 2. Hij draagt zorg voor de financiële administratie en het financiële archief, het beheer van de geldmiddelen van de vereniging en het opmaken van de jaarlijkse rekening en verantwoording.

Hij neemt daarbij de aanwijzingen van het bestuur in acht.

 • Hij draagt zorg voor een tijdige inning van de geldmiddelen en geeft namens het bestuur behoorlijk kwijting.
 • De penningmeester dient uiterlijk in maart bij het bestuur de rekening over het afgelopen boekjaar in.
 • Het bestuur is belast met het toezicht op het beheer van de penningmeester.
 • Hij geeft zonder dralen, op verzoek van de kascommissie inzage in alle financiële bescheiden.
 • Hij roept tijdig voor het uitgaan van de convocatie voor de Jaarvergadering de kascommissie bijeen ter controle van de jaarrekening.

Ereleden

Artikel 13

 1. Ereleden zijn natuurlijke leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
 2. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

 Donateurs

 Artikel 14

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, onder voorbehoud dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

DE OEFENTIJDEN.

Artikel 15

 1. De oefentijden worden geregeld door het bestuur in overleg met de begeleiders.
 2. Tijdelijke afwijkingen van de vastgestelde tijden worden door het dagelijks bestuur geregeld en aan belanghebbende leden tijdig meegedeeld.

In spoedeisende gevallen kunnen de voorzitter en de secretaris tezamen tot afwijking besluiten.
Zij nemen daarbij het gestelde in de voorgaande zinsnede in acht.

HET WIJZIGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 16

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht in een algemene vergadering, op voorstel van het bestuur of met in acht neming van het bepaalde in artikel 5 van tenminste tien leden met volstrekte meerderheid van stemmen.

HET SLOTARTIKEL.

Artikel 17

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene vergadering, gehouden op woensdag
9 november 2022.